من سید محمد موسوی هستم
من سید محمد موسوی هستم

آخرین مطالب دیدن همه

همچون نهالِ به بار نشسته در حال  ثمره دادنیم
۱۷ دی ۱۳۹۶
ادامه مطلب

همچون نهالِ به بار نشسته در حال ثمره دادنیم

سبک سرمایه داری الهی با دوری جستن از تمامیت‌خواهی و خودکامگی‌های اقتصادی، به ارزش واقعی انسان توجه داشته و مقام انسانی را والاتر از سایر مطامع می‌داند....

یلدای فیروز به روایت تصویر  ...
۳۰ آذر ۱۳۹۶
ادامه مطلب

یلدای فیروز به روایت تصویر ...

...

نشست بنیانگذار کانون توانا با اصحاب رسانه‌های مازندران
۱۶ شهریور ۱۳۹۶
ادامه مطلب

نشست بنیانگذار کانون توانا با اصحاب رسانه‌های مازندران

رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست...

جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز امری موثر در تغییر نگرش جامعه نسبت معلولیت وتوانمندی آنها
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
ادامه مطلب

جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز امری موثر در تغییر نگرش جامعه نسبت معلولیت وتوانمندی آنها

حضور ومشارکت توانمندان معلول در جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز درتغییرنگرش جامعه نسبت به معلولین بسیار موثر بوده است...

اندیشه های من دیدن همه

سرمایه داری الهی
۰۴ خرداد ۱۳۹۶
ادامه مطلب

سرمایه داری الهی

این نظریه به دنبال اصالت بخشیدن به حس خداجوئی انسانها و درآمیختن آن با مساوات در برخورداری عادلانه از ثروت های خدادادی و منابع ملی در کشورهاست....